Regulamin sprzedaży

Postanowienia wstępne


Hotel Senator Gran Via *** - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ JUREK HURTOWNIA "RYBEX", wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki z siedzibą przy ul. Kościuszki 16, 26-670 Pionki, NIP 812-000-76-58 REGON 670683419, zwany dalej “Sprzedawcą”

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem portalu.

Usługa hotelowa - usługa noclegowa zaczynająca się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 12:00 w dniu wyjazdu

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Sklep - formularz internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym Hotel Senator Gran Via Olchowa - Hotel Senator Gran Via Olchowa (hotel-senator.pl)

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach formularza), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Rezerwacja - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi hotelowej lub Usług ze Sprzedawcą.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.


Informacje ogólne


1.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia .

3.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).


Zasady składania Rezerwacji


W celu złożenia Rezerwacji należy:
1.wybrać Produkt będący przedmiotem rezerwacji, a następnie kliknąć przycisk „Zatwierdź rezerwację”
2.wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.


Oferowane metody płatności


1.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a.Płatności elektroniczne
b.Płatność kartą płatniczą.


Wykonanie umowy sprzedaży


1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

2.Po złożeniu Rezerwacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Rezerwację do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Rezerwacji i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.W przypadku wyboru przez Klienta:
a.płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

Prawo odstąpienia od umowy- Anulowanie Rezerwacji

 

 

1.Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży po dokonaniu Rezerwacji i dokonaniu płatności. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług hotelowych.

 

Reklamacja

 

 Reklamację należy złożyć w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej, do rąk własnych kierownika/managera/właściciela obiektu.

Zgodnie z przepisami reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Postanowienia końcowe

 

 

1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.